Історію творять люди – люди, закохані у свою працю, свій край, свою державу.

Крок за кроком, сходинка за сходинкою, послідовно і впевнено зводиться на повний зріст, мужніє, утверджується на педагогічній ниві ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" – один з наймолодших навчальних педагогічних закладів в Україні.

Коледж функціонує в системі фахової передвищої освіти як структурний підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету, створений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1998 року №1973 і є правонаступником Сарненського педагогічного училища, відкритого рішенням виконавчого   комітету    Рівненської  обласної  ради  народних  депутатів  від 23 квітня 1991 року №69 та реорганізованого в Сарненський коледж Рівненського державного педагогічного інституту на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти України».

Коледж здійснює підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів  за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання з галузі 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальностями:

- Дошкільна освіта;

- Початкова освіта;

- Середня освіта (Трудове навчання та технології);

- Середня освіта (Фізична культура).

Випускники коледжу продовжують навчання за різними рівнями вищої освіти, в тому числі і за іншими спеціальностями, в Рівненському державному гуманітарному університеті та в багатьох університетах  України і за кордоном.

Директор коледжу – Горкуненко Петро Петрович, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, відмінник освіти України, активний учасник міжнародних та республіканських науково-практичних конференцій з проблем освіти, вищої школи, автор багатьох наукових публікацій, методичних та навчальних посібників для студентів педагогічних закладів. Багато зусиль і творчої енергії доклав в розвиток педагогічного закладу, його матеріально-технічної бази, підвищення якості освітнього процесу, формування дієздатного творчого педагогічного колективу, створення сприятливих умов самореалізації особистості кожного студента.

Нині в коледжі працює 58 викладачів. Серед них: 4 кандидати  наук, 10 відмінників освіти України, 8 старших викладачів, 20 викладачів–методистів, 42 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

В умовах реформування освітньої галузі ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" сміливо і впевнено дивиться у майбутнє. У перспективі – подальша модернізація освітнього процесу відповідно до зростаючих вимог сучасного ринку праці, розширення кола підготовки фахівців, відкриття нових спеціальностей.

Підґрунтям для реалізації стратегічних та поточних планів діяльності колективу коледжу є створена у закладі чітка система організаційних і дидактичних заходів, спрямована на постійний пошук шляхів підвищення професійної майстерності викладачів та якості знань студентів.

Творча співдружність з науковцями Рівненського державного гуманітарного університету відкриває можливості для більш ефективного використання педагогічних кадрів, апробацій та впровадження наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення підготовки майбутніх педагогів.

Пріоритетом діяльності педагогічного колективу, структурних підрозділів, методичної служби є створення інноваційного освітнього середовища як основи формування ключових професійних компетентностей майбутніх педагогів через оновлення комплексів навчально-методичного забезпечення, системного впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, ефективних методик, підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності викладацького складу, поглиблення науково-дослідницької роботи, навчання в аспірантурі, стажування на кафедрах Рівненського державного гуманітарного університету та закладів післядипломної педагогічної освіти.

Співпрацюючи з іншими навчальними закладами України, на базі коледжу регулярно проводяться тематичні семінари, на­уково-теоретичні конференції, методичні об’єднання викладачів коледжів Рівненщини, Західного регіону України, наради з питань розвитку педагогічної освіти.

Педагогічний колектив коледжу бере активну участь у всеукраїнських освітянських заходах. За результатами проведеного конкурсу третьої Загальнонаціональної громадської акції «Флагмани освіти і науки України» він названий серед кращих педагогічних колективів України. Упродовж 2010-2021 років яскравим визнанням ефективності творчих надбань колективу стали перемоги в окремих номінаціях та золоті медалі Міжнародних форумів-виставок «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти». Зокрема, золотими медалями Х та ХІ Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (2018 та 2019 років) відзначено досвід закладу з впровадження інноваційної діяльності в умовах реалізації Концепції Нової української школи.

Саме на активне впровадження нової філософії освіти, оновлення змісту підготовки майбутнього вчителя, створення сучасного освітнього середовища на засадах ідей Нової української школи спрямовані зусилля колективу сьогодні. Активно модернізується система методичної роботи: он-лайн курси,  майстер-класи і семінари з тренерами, вчителями-практиками НУШ, вченими, тренінги з викладачами на базі пілотних закладів та ін. Активно оновлюється напрацьований роками досвід практичної підготовки студентів, впроваджуються елементи дуальної освіти.

Коледж живе насиченим і змістовним студентським життям. Головною метою виховання студентської молоді, на досягнення якої спрямовані зусилля педагогічного колективу, органів студентського самоврядування та громадських угрупувань є формування позитивної мотивації щодо оволодіння професійними компетенціями та створення умов для формування громадянськості й духов­ності, національної самосвідомості, ви­сокого рівня культури, прояву і розвит­ку творчих здібностей студентів.

Перші навички науково пошукової роботи студенти набувають у студентському науковому товаристві «Стимул», участь в діяльності якого розширює професійний світогляд майбутнього педагога, привчає до самостійної повсякденної роботи, серйозного та вдумливого аналізу питань, до творчого вирішення педагогічних задач, розвиває та закріплює спеціальні професійні навички та вміння, допомагає формуванню морально-етичних та професійних основ педагогічної майстерності.

У закладі працює понад 40 гуртків, клубів за інтересами, спортивних секцій, творчих колективів.

Формуванню здоров’язбережного освітнього середовища сприяє відповідна матеріальна база закладу: спортивний зал, стадіон, бігові доріжки, гімнастичне містечко; працюють тренажерні та борівська зали. Спортсмени коледжу об’єднані у Студентську спортивну спілку, спортивний клуб «Сокіл».

Результатом позааудиторної роботи є успіхи та перемоги наших студентів на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних конкурсах, студентських олімпіадах, спортивних змаганнях різних рангів, конкурсах та фестивалях художньої самодіяльності. Десятки студентів-спортсменів є переможцями та призерами Всеукраїнських міжнародних змагань,  чемпіонатів України та Європи. Команда коледжу традиційно є багаторічним переможцем спартакіади студентської молоді Рівненщини.

Співпраця викладачів і студентів ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ" та педагогічного коледжу УО «Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна» (м.Пінськ, Білорусь), гімназії міста Вроцлава (Польща), використання можливостей волонтерського руху Корпусу Миру (США) сприяють зближенню культур, розширенню інформаційного простору та формуванню молодого покоління, яке здатне досягати визначеної мети у різних соціокультурних ситуаціях.

Імідж коледжу, його авторитет на різних етапах розвитку формується завдяки самовідданій праці усіх учасників освітнього процесу, основний акцент у якій робиться на усвідомлення кінцевого результату своєї діяльності – виховання гуманіста, патріота, високоосвіченого педагога-творця, майбутньої освітянської еліти України.

 

virtmetod

 

Upravlinia2021

NMC2

 

NMC1

 

Початкова освіта

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель з початкової освіти
Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

Дошкільна освіта

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вихователь з дошкільної освіти
Іспити: українська мова (диктант), біологія (тести)

Фізична культура

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель фізичної культури 
Іспити: творчий конкурс, українська мова (диктант).

Трудове навчання

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель технологій, 
вчитель інформатики в початкових класах

Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

 34502
Україна
Рівненська область
м.Сарни
вул.Ковельська,16
   тел./факс: +38 (03655) 3-40-60
E-mail: 
http://sttc-rv.com